سخن هفته

به نقل از ارباب بی کفن:

  خفتگان گورستان را صـدا زدم‌ خاموشی آنها را فرا گرفتـه بـود

خاکهای گـور پـاسخ دادنـد: آیـا مـیــــدانی بـا مـهمانـانی کـه در

آغوش ما خفته اند چه کردیم؟ اندام زیبایشــان را از هم دریدیم

و چشمهای آنان را که از پر کاهی رنـجـه مـیـشـد پـر از خــاک

کردیم تا برای همیشه در دل و جان ما باقی بمانند.............. 

/ 0 نظر / 25 بازدید